Jerusalem is one of the places you ought to visit if you’re in Israel. It has a rich history and hospitable people. Later, you can play casino for mobile games on your phone. משימתה המקורית של חטיבה 55 הייתה לצנוח באל- עריש בצפון מצריים, במקרה וכוחותינו יתקלו בקשיים. ב-5 ליוני התברר כי אין בכך צורך, זאת בעקבות השיגי חיל האוויר והתקדמותה המהירה של אוגדת טל. בשעה 14:30 הגיעה לחטיבה הפקודה לעלות לירושלים לתגבור הכוחות של פיקוד מרכז מאחר והירדנים החלו להפגיז את העיר. לקראת הערב הגיעו החיילים לשכונת בית הכרם, הם מקבלים את הפקודות, שעת ה”ש” (שעת התחלת הפעולה) נקבעה ל- 02:00 למרות חוסר במידעRead More →